Protokół Zebrania Wiejskiego z dnia 8 marca 2015

Protokół
Zebrania Wiejskiego nr 1
Sołectwa Brodła dn. 08. 03. 2015 r.
Remiza OSP Brodła

Sołtys Kazimierz Kowalik powitał mieszkańców oraz przybyłych gości P. Burmistrza Tomasza Siemka, Z-cę Burmistrza Panią Annę Rajca, Kierownika ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Panią Jadwigę Jarczyk oraz pracownika Urzędu Miejskiego w Alwerni Panią Paulinę Górecką i zaproponował wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

Mieszkańcy jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Pana Kazimierza Kowalika, a na protokolanta Pana Andrzeja Salawę.

Przewodniczący podziękował za wybór i przedstawił porządek zebrania wiejskiego:
1. Wybór przewodniczącego zabrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Wiejskiego z dn. 21 września 2014 r.
4. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres kadencji 2011-2015.
5. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej.
6. Zmiana Uchwały dotyczącej przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2015 r.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi firmy PikoNet zajmującej się budową światłowodowej sieci napowietrznej w miejscowości Brodła. Przedstawiciel firmy poinformował mieszkańców, że obecnie są przyjmowane zgody właścicieli działek, na których stoją słupy elektryczne, na budowę sieci światłowodowej oraz, że zgody właścicieli działek są koniecznością do rozpoczęcia budowy. Przekazał również informację o wykonanym już projekcie na tę inwestycję, która jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Ad. 3. Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z Zebrania Wiejskiego z dnia 21 września 2014 roku bez odczytania oraz poddał propozycję pod głosowanie:
62 – za; 0 – przeciw; 1 – wstrzymany.
Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2011-2015. W czasie kadencji 2011-2015 wykonano zastępujące inwestycje i zadania:
1. Nakładki asfaltowe:
- ul. Potockich
- ul. Miła
- ul. Wąwozowa
- ul. Bliska
2. Drogi tłuczniowe:
- ul. Grzybowa
3. Bieżące remonty dróg „po zimie”
4. Remont ul. Górskiej:
- wykonanie chodnika oraz barierki
5. Oświetlenie uliczne
- ul. Przy Rudnie
6. OSP Brodła:
- Współfinansowanie remontów w remizie
- Współfinansowanie wyposażenia kuchni i sali
7. Klub sportowy LKS Zryw Brodła:
- sfinansowanie przyłączu wody
- sfinansowanie zakupu ławek dla kibiców
8. Szkoła:
- współfinansowanie wykonania Placu zabaw
- współfinansowanie wykonania Kompleksu sportowego.
9. Organizacja uroczystości kościelnych i świeckich:
- Procesja Bożego Ciała
- współorganizacja z Zespołem Szkół nr 2 w Brodłach otwarcia Placu zabaw oraz Kompleksu sportowego
- coroczny Festyn Rodzinny połączony z Dniem dziecka
10. Prace porządkowe na terenie całego sołectwa
11. Oświetlenie świąteczne.

Pan Sołtys podziękował wszystkim za współprace w minionej kadencji po czym przekazał głos Panu Burmistrzowi.
Pan Burmistrz podziękował mieszkańcom za wybór na stanowisko Burmistrza Gminy Alwernia oraz przedstawił swojego zastępcę, Panią Annę Rajca.
Następnie poinformował mieszkańców, że z budżetu gminy przeznaczono kwotę 91 tys. złotych na budowę chodnika wzdłuż ul. Galicyjskiej. Inwestycja zostanie rozpoczęta w bieżącym roku. Pan Burmistrz przekazał również informację, że od września 2015 roku zostanie wydłużony czas zajęć w Oddziale Przedszkolnym przy Zespole Szkół nr 2 w Brodłach tj. od 8 do 16, a jednocześnie dołoży wszelkich starań, aby utworzyć Przedszkole dla dzieci od 3 lat.

Ad. 5. Pan Przewodniczący przekazał głos Pani Jadwidze Jarczyk, pracownikowi Urzędu Gminy. Pani Jarczyk, poinformowała mieszkańców o ordynacji wyborczej, dotyczącej przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w dniu 12 kwietnie 2015 oraz poprosiła o składanie kandydatur na stanowisko Sołtysa. Mieszkańcy sołectwa zgłosili tylko jedną kandydaturę w osobie Pana Kazimierza Kowalik, kandydat wyraził pisemną zgodę. Następnie Pani Jarczyk poprosiła o składanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej. Zgłoszono następujące osoby: - Stanisław Zawiła
- Zbigniew Bębenek
- Stanisław Siewiorek
- Patrycja Blicharska
- Krzysztof Pierzchała
- Bożena Michalak
- Agnieszka Kowalik
- Mateusz Kulczyk
- Mieczysław Woch
- Ewa Pazera.

Wszyscy zgłoszeni wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie w wyborach. Po zgłoszeniu kandydatur komisja wyborcza w składzie: Paulina Górecka, Maria Salawa, Ewelina Biel odczytała protokoły dotyczące zgłaszania kandydatur na wybór Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

Ad. 6. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że w związku z remontem pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Brodłach Rada Sołecka na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 roku wnioskuje zmianę Uchwały nr 1 Zebrania Wiejskiego nr 1 w Brodłach odbytego w dniu 21 września 2014 roku dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2015. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięcia nr 3, tj. budowa oświetlenia ulicznego na ul. Panoramicznej w kwocie 8 751,10 złotych, na remont Oddziału Przedszkolnego. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały nr 1/2015 z Zebrania Wiejskiego sołectwa Brodła z dn. 8 marca 2015 w sprawie zmiany wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Alwernia na rok 2015 ze środków Sołectwa Brodła w ramach funduszu sołeckiego przyjętego Uchwałą nr 1 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brodła z dn. 21 września 2014.
Głosowanie uchwały:
63 – za; 0 – przeciw; 0 – wstrzymany.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Pan Górecki pytał Pana Burmistrza o wyegzekwowanie od właścicieli Firmy Panorama utrzymanie działki będącej ich własnością w należytym porządku tj. wykoszenie nieużytków. Grunty te stanowią zagrożenie dla pobliskich mieszkańców, pod względem min. pożaru. Pan Burmistrz odpowiedział, że poczyni wszelkie starania kontaktu z właścicielem gruntów.
Pan Sośniecki pytał czy można wycinać drzewa bez zezwolenia. Pani Jarczyk odpowiedziała, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia drzewo można usunąć bez zezwolenia, natomiast w innych przypadkach konieczne jest zezwolenie z Urzędu Gminy.
Pan Feluś pytał Pana Burmistrza o możliwość przedłużenia trasy MPK. Pan Burmistrz odpowiedział, że poczyni wszelkie starania umożliwiające przedłużenie tej trasy do Alwerni.
Pan Lerka pytał o możliwość dofinansowania przydomowych oczyszczalni. Pan Burmistrz odpowiedział, że jest opracowywany regulamin dofinansowania.
Mieszkańcy pytali również o uruchomienie składowania odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy tzw. „PSZOK”. Pan Burmistrz odpowiedział, że punkt zostanie uruchomiony przy ul. Krasickiego w Alwerni od kwietnia 2015.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący podziękował przybyłym gościom oraz mieszkańcom i zakończył zebranie.

Przewodniczący
Kazimierz Kowalik
Protokolant
Andrzej Salawa